top of page

Algemene voorwaarden van de B.V. Ponnoplastic te Hoevelaken, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr.: 31047074

Artikel 1

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zulks met uitsluiting van voorwaarden die de afnemer heeft gesteld of van toepassing mocht hebben verklaard, al dan niet uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.

1.2. De afnemer verklaart zich ermee bekend, dat deze algemene voorwaarden deel zullen uitmaken van latere aanbiedingen en/of overeenkomsten, ook indien hiernaar niet uitdrukkelijk mocht worden verwezen.

1.3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover wij dit schriftelijk hebben bevestigd en uitsluitend voor de betreffende aanbiedingen en/of overeenkomst.

Artikel 2

Aanbiedingen

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk hebben bevestigd met acceptatie daarvan akkoord te gaan. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd dan wel met de uitvoering zijn begonnen.

2.2. De overeenkomst strekt niet verder dan tot die leveringen en/of werkzaamheden, welke uitdrukkelijk in de aanbieding of opdrachtbevestiging zijn omschreven. Bij strijdigheid prevaleert de opdrachtbevestiging. Op eventuele mondelinge toezeggingen kan slechts een beroep worden gedaan, indien daarvan blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel enig ander van de overeenkomst deel uitmakend schriftelijk stuk.

2.3. Wijziging in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk, indien tijdig schriftelijk aan ons meegedeeld en door ons schriftelijk aanvaard, waarbij tenminste de daarmee verband houdende kosten en of schade voor rekening van de afnemer komen. Bij wijziging van opdracht zijn wij niet meer gebonden aan overeengekomen prijzen en/of levertijden.

Artikel 3

Prijzen

3.1. Alle door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de overeenkomst en de uitvoering daarvan vallende lasten, belastingen en kosten.

3.2. De prijzen zijn berekend op levering vanaf ons magazijn in Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3. De eventuele verpakkingen, anders dan onze standaardverpakkingen, worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

3.4. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere kostprijsbestanddelen waaronder inkoopprijzen van grondstoffen en (half) fabricaten, vrachttarieven, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en overige heffingen c.q. lasten. Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere kostprijsbestanddelen een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd dit in de overeengekomen prijs door te berekenen.

Artikel 4

Levering

4.1. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, zijn afgesproken levertijden nimmer als fataal bedoeld. Opgegeven levertijden gaan nimmer eerder in dan na schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien overschrijding van levertijd dreigt, treden wij in overleg met de afnemer. In geen geval geeft overschrijding van opgegeven levertijd de afnemer enig recht op schadevergoeding, noch tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst tenzij die overschrijding het gevolg mocht zijn van onze opzet of grove schuld, waaronder niet begrepen opzet of grove schuld van medewerkers of anderen, voor wie wij ingevolge de wet aansprakelijk mochten zijn.

4.2. Mocht niettemin de overschrijding van enige termijn zodanig zijn, dat de afnemer geen belang meer mocht hebben bij de aflevering, dan heeft de afnemer recht tot annulering van de overeenkomst zonder dat enige partij enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten en/of schade.

4.3. Wij zijn bevoegd een order eventueel in gedeelten uit te leveren, in welk geval de afnemer telkens een evenredig deel van het bij (volledige) levering verschuldigde bedrag dient te betalen.

4.4. Vertraging in de uitvoering van een overeenkomst door omstandigheden aan de zijde van de afnemer ontheft deze niet van zijn betaling binnen de overeengekomen termijn(en).

Artikel 5

Betalingen

5.1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum dan wel eerdere aflevering, zonder korting of verrekening. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% van het factuurbedrag in mindering worden gebracht.

5.2. Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

5.3. Voorts dan komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van afnemer. Die kosten worden gesteld op ten minste 15% van het door afnemer aan hoofdsom verschuldigde bedrag.

5.4. Niet-tijdige betaling door afnemer schort onze verplichtingen op, zonder dat hiervoor enige kennisgeving zal zijn vereist.

5.5. Indien de afnemer na aanmaning in verzuim blijft met tijdige betaling, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd onze verdere aanspraken ter zake het verzuim.

5.6. Al het door afnemer aan ons verschuldigde is terstond opeisbaar, indien hij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt of indien onder beslag wordt gelegd.

Artikel 6

Reclames

6.1. Reclames ter zake eventuele foutieve zendingen, manco’s en andere waarneembare gebreken of tekortkomingen dienen direct, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering, schriftelijk aan ons te worden gemeld. Niet-tijdige melding heeft tot gevolg, dat reclames niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Hetzelfde geldt voor reclames ter zake tekortkomingen in de aflevering, welke niet uiterlijk binnen acht dagen nadat de afnemer deze had behoren te ontdekken, zijn gemeld.

6.2 Retourzendingen worden slechts aanvaard na onze schriftelijke toestemming hiervoor. Wij zijn niet gehouden de aan ons zonder toestemming geretourneerde goederen weer aan de afnemer te retourneren, tenzij tegen vergoeding van alle hier aan verbonden kosten.

6.3 Indien een reclame gegrond is, heeft afnemer uitsluitend aanspraak op herstel c.q. vervanging van het geleverde, zulks ter keuze van ons.

6.4 Ieder recht tot reclameren vervalt, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen of in gebruik gegeven, danwel anderszins niet meer op de plaats c.q. in de staat van aflevering verkeert.

6.5 Reclames bij elektrische apparatuur zijn alleen gegrond wanneer er volgens de voorschriften is gehandeld en deugdelijk is omgegaan met de apparatuur zonder het te beschadigen. Wanneer deze uit de verpakking al beschadigd is dient de afnemer dit schriftelijk te melden binnen acht dagen.

6.6 Terzake van klachten over gebreken als in dit artikel bedoeld zijn wij nimmer tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 7

Garantie

7.1. Ter zake door ons geleverde producten, welke wij van derden hebben betrokken, zijn wij tot niet meer gehouden dan bemiddeling resp. uitvoering van de betreffende fabrieksgarantiebepalingen.

7.2. Indien het geleverde binnen zes maanden na aflevering gebreken andere dan welke bedoeld zijn in artikel 6 mocht vertonen, zullen wij deze herstellen dan wel het geleverde vervangen, zulks ter keuze van ons. Mocht herstel of vervanging naar ons oordeel niet mogelijk of te bezwaarlijk zijn, dan zijn wij gerechtigd te volstaan met terugname van het geleverde tegen terugbetaling van de door de afnemer betaalde prijs, uitgezonderd de kosten betrekking hebbende op vervoer en eventuele montage. In alle gevallen kan de afnemer geen verdere aanspraken jegens ons doen gelden.

7.3. Van enigerlei garantie kan slechts sprake zijn, indien en voor zover blijkt dat het geleverde niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.

7.4. Gebreken, welke zijn ontstaan door normale slijtage invloeden van buiten, onjuist gebruik en niet- inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften vallen niet onder de garantie. Veranderingen c.q. reparaties, welke niet door ons zijn uitgevoerd, hebben tot gevolg, dat iedere aanspraak op garantie vervalt.

7.5. Enige garantie geldt alleen, indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons volledig heeft voldaan. Indien de afnemer na aanmaning in verzuim blijft met zijn betalingsverplichting, vervalt iedere aanspraak op garantie.

Artikel 8

Overmacht

8.1. Ingeval van niet-nakoming door ons van enige verplichting als gevolg van overmacht, zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren. Dit geldt ook ingeval van tijdelijke overmacht, indien daarvoor naar ons oordeel een ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is dan wel voor ons bezwaarlijk Is.

8.2. Ingeval van overmacht resp. een ontbinding van de overeenkomst als voormeld heeft geen van de partijen jegens de ander enigerlei aanspraak op schadevergoeding onverminderd de verplichting bij ontbinding tot ongedaan van reeds ontvangen prestaties ter uitvoering van (het ontbonden gedeelte van) de overeenkomst.

8.3. Onder overmacht opgeleverde omstandigheden worden onder meer en mede verstaan: oorlog, molest, brand, werkstaking, diefstal, stagnatie in levering van producten en of diensten door derden, bedrijfsstoringen en andere omstandigheden buiten onze wil, waardoor een ongewijzigde gehele of gedeeltelijke nakoming voor ons bemoeilijkt of bezwaarlijk wordt.

Artikel 9

Aansprakelijkheid

9.1. Eventuele aansprakelijkheid onzerzijds, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst, is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij aan de afnemer ter zake van die overeenkomst in rekening hebben gebracht c.q. kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere gevolgschade, van welke aard dan ook.

 9.3. Indien de afnemer het geleverde op enigerlei wijze mocht doorleveren aan een derde, al dan niet als onderdeel van een andere, geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer, die ons dient te vrijwaren voor alle eventuele aan spraken van derden.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud

10.1. Het eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over, indien en zodra de afnemer de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eventuele eerdere of latere facturen volledig aan ons heeft voldaan.

10.2. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de afnemer uitsluitend in het kader van een normale bedrijfsuitoefening toegestaan de door ons geleverde zaken te verkopen aan derden. Afnemer is niet gerechtigd pandrecht of enig ander beperkt recht, krachtens welke titel dan ook, op deze zaken te vestigen.

10.3. De afnemer is gehouden ons direct schriftelijk te informeren over feiten of omstandigheden, welke een normale bedrijfsuitoefening dreigen te verhinderen. Bij dergelijke omstandigheden zijn wij bevoegd de overeenkomst met directe ingang voor ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te halen tegen creditering van de waarde daarvan en onverminderd onze verdere rechten. De afnemer verleent voor zoveel nodig hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. Hetzelfde geldt, indien de afnemer in verzuim mocht zijn met betaling.

Artikel 11

Ontwerpen c.a.

11.1 Alle door ons of voor ons vervaardigde ontwerpen, tekening, modellen en matrijzen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt, verwerkt, verkocht, verhuurd of aan derde ten gebruiken worden afgestaan. Dit geldt voor alle aan ontwerpen, tekeningen, modellen en matrijzen verbonden rechten.

11.2. Bij eventueel verschil tussen informatie, vervalt in door een afnemer aan ons ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, modellen en of matrijzen enerzijds en de schriftelijke opdrachtbevestiging anderzijds, prevaleert de laatste.

Artikel 12

Ontbinding

12.1 Onverminderd het in de wet en deze voorwaarden bepaalde zijn wij bij een ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming van de afnemer dan wel een andere afnemer toe te rekenen oorzaak tevens gerechtigd alle andere overeenkomst tussen ons en de afnemer te ontbinden c.q. te beëindigen met directe ingang door een enkele schriftelijke kennisgeving, zonder dat de afnemer ter zake enigerlei aanspraak op schadevergoeding jegens ons kan doen gelden en onverminderd onze verdere rechten.

12.2 Voorts zijn wij bevoegd onze verplichtingen op te schorten indien naar ons oordeel gevreesd moet worden dat de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen onvoldoende is gewaarborgd. Afnemer dient dan genoegzame zekerheid te stellen. Tenzij afnemer op eerst verzoek en ten genoegen van ons voldoende zekerheid binnen een door ons vermelde termijn zal hebben gesteld, zijn wij alsdan voorts gerechtigd de overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd onze verdere aanspraken.

Artikel 13

Verzekering

13.1 Matrijzen, die van afnemer zijn, dienen door afnemer verzekerd te zijn. Wij zijn niet verzekerd voor matrijzen en of goederen van de afnemer of van derde. Afnemer kan nimmer verhaal halen bij ons, bij enige calamiteit (brand).

Artikel 14

Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Alle geschillen tussen ons en een afnemer c.q. wederpartij zullen worden berecht door de volgens de gewone regelen bevoegde rechter met dien verstande dat daarnaast tevens bevoegd is de in onze woonplaats bevoegde rechter.

14.2. Op alle overeenkomsten tussen ons en de afnemer c.q. enige wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 31047074

bottom of page